Напрямки діяльності

Основні напрямки науково-технічної діяльності

Землеробство

Розробка та удосконалення вузькоспеціалізованих сівозмін з різним насиченням зерновими, технічними і кормовими культурами та встановлення їх впливу на продуктивність культур, родючість та фітосанітарний стан ґрунту і посівів.

Визнвчення раціональних шляхів мінімалізації основного та передпосівного обробітків чорноземних ґрунтів Лісостепу підзони нестійкого і недостатнього зволоження.

Удосконалення існуючих та розробка нових технологічних та організаційно-господарських заходів підвищення ефективності використання органічних і мінеральних добрив для покращення родючості ґрунтів в умовах лівобережного Лісостепу України.

Розробка нормативів та регламентів при застосуванні добрив під основні сільськогосподарські культури з метою підвищення їх продуктивності та відтворення родючості ґрунтів.

Удосконалення систем контролю шкодочинності бур'янів у посівах польових культур з максимальним залученням агротехнічних заходів, використання конкурентних можливостей культурних видів за мінімального застосування хімічних засобів.

Рослинництво

Вдосконалення технологій вирощування зернових колосових, зернобобових, технічних, кормових культур з метою максимальної реалізації генетичного потенціалу нових сортів в умовах Лівобережного Лісостепу України.

Створення нових сортів основних кормових культур (люцерни, костреця безостого, вики озимої та ярої) з вищим генетичним потенціалом продуктивності, більш цінними господарськими властивостями, порівняно із занесеними до реєстру сортів рослин України.

Удосконалення системи польового кормовиробництва, підвищення його стабільності за умов зростання посушливості клімату та необхідності суттєвого скорочення матеріально-енергетичних ресурсів на його ведення.

Удосконалення та впровадження екологічно безпечних технологій захисту сільськогосподарських культур від шкідників, хвороб і бур'янів шляхом використання препаратів нового покоління; розробка теоретичних основ системи моніторингу та прогнозування чисельності шкідливих організмів залежно від комплексу грунтово-кліматичних та екологічних особливостей територій.

Механізація рослинництва

Відпрацювання технічних умов для створення нового покоління вітчизняної техніки для основного і передпосівного способів обробітку ґрунту.

З метою поліпшення наукового забезпечення агропромислового виробництва, більш дієвого впливу аграрної науки на розвиток сільського господарства області, з 9 січня 1998 року №6/5 на станцію покладені обовязки головної установи Центру по науковому забезпеченню АПВ Полтавської області.

 Основні напрями діяльності колективу станції, як головної установи регіонального центру наукового забезпечення АПВ Полтавської області:

-організація і координація наукової діяльності, роботи по впровадженню наукових розробок, досягнень передового досвіду та науково-технічного прогресу у виробництво області, інформаційної роботи наукових установ області, які входять до складу регіонального центру;

-здійснення установами регіонального центру випробування завершених наукових розробок та доведення їх до рівня інновацій;

-проведення маркетингу, трансферу інновацій та наукового супроводження інноваційних проектів в дослідних та базових господарствах центру;

-робота по договорах з агроформуваннями області, інших регіонів по освоєнню енергозаощаджуючих технологій та інших наукомістких розробок;

-інформаційне, науково-консультаційне забезпечення агроформувань області, яке включає: пропаганду досягнень НТП та передового досвіду, розповсюдження науково-технічної і ринкової інформації, організацію в науково-дослідних установах, базових господарствах рекламно-демонстраційних полігонів, польових дослідів, показових ферм, надання агроформуванням науково-консультаційних та інформаційних послуг;

-забезпечення господарств області насінням високих репродукцій зернових, зернобобових, кормових культур, племпродукцією великої рогатої худоби, свиней, бджіл і птиці.

Log in